Aktualności

Zmiany KN w zakresie uprawnień socjalnych nauczycieli po 1 stycznia 2018 roku

     Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą publikujemy dalsze zmiany KN. W ramach nowelizacji doszło do uchylenia i zmiany przepisów dotyczących uprawnień socjalnych nauczycieli. Sygnalizujemy, iż zmiany dotyczą w szczególności:

 1. Wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę,
 2. Określenia wysokości dodatku za wyróżniającą pracę oraz przesłanek podmiotowych i przedmiotowych jego przyznawania
 3. Uchylone zostały przepisy art. 54 (dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim, z wyłączeniem ust 5 przedmiotowego przepisu),  art. 56 (prawo do działki gruntu szkolnego), art. 58 (prawo do mieszkania w budynku szkoły), art. 61 (zasiłek na zagospodarowanie).

Celem udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania zachęcamy do korzystania z usług Kancelarii w ramach udzielnych przez naszych prawników porad prawnych, czy też  wydawanych opinii prawnych.

 

Trzy zdania o nas – Radcach prawnych

Publikujemy kilka istotnych w naszej ocenie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Informacje te będziemy od czasu do czasu ponawiać, jako że ich przekazanie Klientom wydaje się nam ważne i warte przypominania.

Podstawą wykonywania zawodu radcy prawnego jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zasady wykonywania zawodu reguluje art. 3 Ustawy i zalicza się do nich:

 1. wykonywanie zawodu ze starannością wynikająca z wiedzy prawniczej,
 2. zachowujemy w tajemnicy wszystko czego dowiadujemy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej,
 3. świadczenie usług prawnych polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, reprezentacji Klientów przed sądami i urzędami,
 4. swój zawód wykonujemy w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce prawa handlowego,
 5. pomoc prawa udzielana jest zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców i przybierać może postać bieżącego jednorazowego doradztwa prawnego, ale również tzw. obsługi prawnej firm,
 6. zawód radcy prawnego jest zaliczany do tzw. zawodów zaufania publicznego.

 

Prawo do 500+ również w przypadku pobierania zasiłku chorobowego i pozostawania w stosunku pracy.

W wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r. (sygn akt I OSK 1728/17) NSA uznał, iż "utrata dochodu" w rozumieniu Ustawy nie może być związana wyłącznie z całkowitym ustaniem prawnego stosunku zatrudnienia. Sąd adminstracyjny zwrócił uwage, iż przez wskazane pojęcie naley rozumieć wszelkie zmiany związane z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową danej osoby, które to zmiany wpływają na wysokosć uzyskiwaneg przez nią dochodu. W przypadku zaprzestania świadczenia pracy z powodu np. przejścia na zasiłek chroobowy lub świadczenie rehabolitacyjne pracownik nie traci co prawda pracy i w zamian za wynagrodzenie pobiera zasiłek, ale związana jest z tym faktycznie utrata dochodu (jego zmniejszenie). W ocenie NSA powyższa sytuacja rodzi po stronie pracownika urprawnienie do wypłaty świadczenia 500+.

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela

 

Zmiana przepisów Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego w ocenie naszej Kancelarii pozostaje najistotniejszym elementem zmian. Zauważyć należy, iż ustawodawca dokonał modyfikacji praktycznie wszystkich przepisów regulujących przedmiotową materię tj. norm prawnych art. 6-9i Karty Nauczyciela.

 

Do najważniejszych zmian zalicza się:

 1. wprowadzenie pojęcia oceny pracy nauczyciela jako przesłanki awansu zawodowego nauczyciela,
 2. wskazanie obligatoryjnych terminów dokonywana oceny pracy nauczyciela w tym w stosunku do każdego nauczyciela co 3 lata,
 3. wprowadzenie czterostopniowej oceny pracy nauczyciela,
 4. uszczegółowienie procedury odwoławczej w przypadku wniesienia przez nauczyciela odwołania od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny pracy,
 5. wydłużenie okresu stażu nauczyciela stażysty z dotychczasowych 9 miesięcy do 1 roku i  9 miesięcy,
 6. wydłużenie okresu pracy w szkole koniecznego dla rozpoczęcia stażu na dalszy stopień awansu zawodowego w stosunku do nauczyciela kontraktowego – z dwóch do trzech lat; w przypadku nauczyciela mianowanego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego – z jednego roku do czterech lat,
 7. powiązanie instytucji skrócenia czasu niezbędnego dla rozpoczęcia stażu na kolejny awansu zawodowego z oceną pracy,
 8. wprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną,
 9. doprecyzowanie zasad obliczania okresu stażu w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

 Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 roku.

 

Zakaz handlu w niedzielę

Kancelaria Radcy Prawnego Verba Legis przypomina, że z dniem 1 marca 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018.305). Ustawa poza wprowadzeniem zakazu określa w art. 6 jakich podmiotów zakaz nie obowiązuje m.in. na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych, w placówkach handlowych w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami, kwiatami, handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, w placówkach pocztowych, czy też w sklepach internetowych i na platformach internetowych.

Równocześnie w roku 2018 zakaz handlu w niedzielę i święta nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, zaś w roku 2019 zakaz, nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że w dacie tej wypada święto.

Nowelizacja Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 roku

Na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2017 r. finansowanie zadań oświatowych, nastapiła znacząca nowelizacja przepisów Karty Nauczyciela. Zmieniowe przepisy w części weszły w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku, zaś w dalszym zakresie planowanym terminem wejścia w życie jest 1 września 2018 roku. Sygnalizujemy, iż zmianie uległy w szczególności przepisy dotyczące awansu zawodowego oraz uprawnień socjalnych nauczycieli, jak również czasu pracy i urlopów dla poratowania zdrowia.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Termin wymagalności roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie

W wyroku z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt V ACa 60/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że obowiązek zaspokojenia roszczenia z tytułu szkody tj. roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi aktualizuje się już w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Orzeczenie sądu ma natomiast wyłacznie deklaratoryjny charakter co oznacza, że potwierdza wyłącznie istniejący stan faktyczny.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania.

"Zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość." orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 5 grudnia 2017 roku (sygn. akt V ACa 476/17) wpisując się tym samym w ugruntowaną linię orzeczniczę, że odszkodowanie pieniężne musi przyjmować wysokość adekwatną do powstałej szkody i nie może być bezzasadnie obniżone.

Verba Legis 2013 © All rights reserved