Aktualności

Szkolny Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkoła zobowiązana do wypłaty świadczeń nauczycielowi-emerytowi

Podstawą tworzenia ZFŚS w szkołach publicznych pozostają przepisy Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316) oraz art. 53 Karta Nauczyciela. Do korzystania z funduszu upoważnieni są m.in nauczyciele-emeryci. Należy jednak zauważyć, że zobowiązanym do wypłaty świadczeń pozostaje zakład pracy pozostający ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela. Tym samym w przypadku nauczycieli-emerytów podejmujących ponownie zatrudnienie w szkole, szkołą zobowiązaną do wypłaty świadczeń pozostaje ostatni (aktualny) pracodawca nauczyciela, a tym samym wygasa obowiązek świadczenia z ZFŚS przez poprzedniego pracodawcę. 

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach niepublicznych od 1 września 2018 roku

W wyniku nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela (KN) i wejściem w życie przepisu art. 10a KN, w niepublicznych przedszkolach i szkołach od dnia 1 września 2018 roku nauczycieli zatrudnia się na podstawie Kodeksu pracy. Wprowadzenie wskazanej regulacji prawnej, budzącej pewne kontrowersje w zakresie zasadności jej wprowadzenia, ma  eliminować z obrotu prawnego umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawieranych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach i placówkach niepublicznych, pomimo spełnienia przez nich przesłanek wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Dokonana nowelizacja zagwarantuje również nauczycielom szkół i placówek niepublicznych prawo do wykonywania ich uprawnień wynikajacych z KN związanych na przykład z awansem zawodowym. Należy zauważyć, że przepis art. 10a KN ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli, a zatem osób spełniajacych wymagania o których mowa w art. 9 KN tj. posiadajacych m.in. określone kwalifikaje do nauczania oraz przygotowanie pedagogiczne.

Urlop uzupełniajacy dla nauczycieli

Zasady udzielania urlopu uzupełniającego nauczycielom szkół w których przewidziane są ferie szkolne (placówki feryjne) regulują przepisy art. 66 KN. Nalezy zauważyć, że urlop uzupełniający udzielany jest naucycielowi w tygodniach, a nie jak ma to miejsce na gruncie przepisów Kodeksu pracy w dniach. Maksymalny wymiar urlopu uzupełniajacego określony został na 8 tygodni, a przesłanka jego nabycie jest nieskorzystanie z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych. Ustalenie wymiaru urlopu dokonywane jest najwcześniej z dniem 1 września danego roku kalendarzowego, zaś urlop uzupełniajacy udzielany jest w czasie w którym nauczyciel "normalnie" pracuje, a zatme urlop uzupełniający nie może być udzielony w okresie ferii szkolnych. Sygnalizujemy, iż zasady udzielania urlopu uzupełniającego w każdym przypadku mogą przebegać w sposób odmienny. Z uwagi na powyższe celem uzyskania dodatkowych informacji, czy też skorzystania z porady prawnej w tym zakresie, zachęcamy Państwa do kontaktu z nasza Kancelarią. Osobom z poza Łodzi przypominamy, że świadczymy usługi prawne również w formie sporządzania opinii prawnych.

RODO

Już za dwa dni - 25 maja 2018 roku, wchodzi w życie wspólnotowe rozporządzenie o ochornie danych osobowych zwane powszechnie RODO. Jego przepisy będą obowiązywać we wszytskich krajach wprost, co oznacza że każdy z nas będzie miał możliwość powoływania się na jego treść. RODO wprowadza nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych nieznane dotychczasowym przepisom, w tym najważniejszy szeroki obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych w tm celach tego przetwarzania, podstawach prawnych, odbiorcach danych, prawach osoby której dane dotyczą. RODO wprowadza również wysokie kary za nieprzestrzeganie jego przepisów oraz wymaga od przetwarzającego stosowania i tworzenia procedur przetwarzania tych danych osobowych.

Rozwiązanie umowy z nauczycielem tylko do 31 maja

Ustawa - Karta Nauczyciela (KN) restrykcyjnie podchodzi do rozwiązywania umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w placówce feryjnej. Przepisy regulujące tą materię zawarte są w art. 20 Ustawy i wskazują zamknięty katalog okoliczności uzasadniajacych rozwiązanie stosunku pracy, jak również określają termin złożenia oświaczenia w tym zakresie. Ustawa, jako zasadę, wskazuje obowiązek zachowania trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec roku szkolnego tj. 31 sierpnia. Wypowiedzenie należy zatem nauczycielowi skutecznie doręczyć do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego. Równocześnie koniecznym jest prawidłowe przeprowadzenie przez dyrektora szkoły całej procedury poprzedzającej samo wręczenie wypowiedzenia. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą stanowić podstawę dla wystąpienia do sądu z powództwem o przywrócenie nauczyciela do pracy. Nie wszytskie jednak okoliczności i wady dotyczące stosowania art. 20 KN będą przesądzały za takim rozstrzygnięciem sądu.

W ramach świadczonych usług doradztwa prawnego nie raz spotykamy się z problematyką sporów na gruncie rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 20, zaś racji naszych Klientów, zarówno nauczycieli, jak i szkół, dochodzimy reprezentująch ich przed sądami pracy. Celem uniknięcia sporu sądowego zachęcamy jednak do uprzedniego skonsultowania, w ramach świadczonych przez naszą Kancelarię porad prawnych, podstaw oraz procedury rozwiązania umowy o pracę oraz oceny istnienia przesłanek dla zachowania etatu dla nauczyciela.

Radca prawny jako pełnomocnik w procesie cywilnym

Radcowie prawni jako profesjonalni prawnicy upoważnieni są z mocy ustawy do reprezentowania swoich Klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami tj. na przykład sprawach o zapłatę, ze stosunków pracy, sprawach spadkowych, czy też rodzinnych. Reprezentacja przed Sądem wymaga udzielenia przez Klienta pełnomocnoctwa do dokonywania w imieniu Klienta czynności procesowych przez prawnika. Przepisy ustawy - kpc regulują czym jest pełnomocnictwo procesowe i do czego upoważnia. Zgodnie z art. 91 kpc pełnomocnictwo obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego, zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie, odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Instancyjność postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

W ramach regulacji prawnych Karta Nauczyciela przewiduje, że nauczycieli ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczycielski. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest w kilku instancjach tj. rozpoczyna się postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego, który gromadzi dowody, określa stan faktyczny oraz decyduje o ewentualnej zasadność kontynuowanie postepowania. Z naszego doświadczenia wynika, iż etap ten jest dla nauczyciela bardzo istotny i już wówczas zasadnym jest skorzystania z pomocy prawnika. W przypadku gdy Rzecznik uzna za uprawdopodobnione wystąpienia czynów uzasadniających wszczęcie właściwego postępowania dyscyplinarnego sprawa kierowana jest do Komisji Dyscyplinarnej, która wydaje orzeczenia nakładające na nauczyciela karę lub nie. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, a następnie do Sądu Apelacyjnego.

W przypadku pytań dotyczących procedury postępowania dyscyplinarnego nauczycieli zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Notatka z miejsca zdarzenia - ważny dokument w sprawie o odszkodowanie

W dotychczasowej praktyce związanej z dochodzeniem w imieniu naszych Klientów roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi nierzadko pojawiają się wątpliwości co do zasadność wzywania na miejsce zdarzenia Policji. Przepisy prawa nie wymagają dokonania takiego wezwania dla skuteczności dochodzenia swoich roszczeń. Nasza Kancelaria również wyznaje zasadę, że wezwanie Policji winno być poprzedzone oceną przebiegu zdarzenia oraz jego skutków.

Należy jednak zauważyć, iż treść notatki policyjnej z miejsca zdarzenia pozwala na uzyskanie szeregu istotnych, z punktu widzenia likwidacji szkody, informacji odnoszących się w szczegolności do:  daty, miejsca zdarzenia, osób w nim uczestniczących oraz świadków, ustalonego przez funkcjonariusza Policji przebiegu zdarzenia szkodzącego, wskazania ewentualnego sprawcy zdarzenia oraz poczynionych w  tym zakresie ustaleń. Treść notatki policyjnej określa również dane samochodów uczestniczących w zdarzeniu oraz ich numery rejestracyjne i dane podmiotów z którymi kierowcy mają zawarte ubezpieczenie OC, jak również zakres uszkodzeń pojazdów, czy też stan uczestników.

Należy zauważyć, że notatka policyjna stanowi dokument urzędowy, a tym samym objęta jest domniemaniem prawdziwości informacji w niej zawartych. Notatkę z miejsca zdarzenia uzyskać można z właściwej miejcowo KMP.

Z uwagi na powyższe, bardzo często treść zaświadczenia wydawanego przez Policję pozwala naszym prawnikom, w ramach świadczonych w tym zakresie usług prawnych, na szybsze ustalenie podmiotów odpowiedzialnych i w konsekwencji szybsze uzyskanie dla naszych Klientów należnych im odszkodowań.

Urlop dla poratowania zdrowia po 1 stycznia 2018 roku

Szczególne zainteresowanie prawników Kancelarii Verba Legis budzi instytucja urlopu dla poratowania zdrowia, która jest przedmiotem licznych wątpliwości naszych Klientów i częstych porad prawnych. Od dnia 1 stycznia 2018 roku doszło do całkowitej nowelizacji przepisów dotyczących urlopów zdrowotnych nauczycieli. Należy zauważyć, iż lekarzem oceniającym istnienie podstaw do udzieleni urlopu będzie lekarz medycyny pracy  z którym szkoła ma podpisaną umowę. Ustawodawca określa również cele udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Wizyta u lekarza medycyny pracy poprzedzona jest wydaniem skierowania przez dyrektora szkoły. Zachowane zostały równocześnie przepisy dotyczące zakazu wykonywania pracy w okresie urlopu.

Zmiany KN w zakresie uprawnień socjalnych nauczycieli po 1 stycznia 2018 roku

     Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą publikujemy dalsze zmiany KN. W ramach nowelizacji doszło do uchylenia i zmiany przepisów dotyczących uprawnień socjalnych nauczycieli. Sygnalizujemy, iż zmiany dotyczą w szczególności:

 1. Wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę,
 2. Określenia wysokości dodatku za wyróżniającą pracę oraz przesłanek podmiotowych i przedmiotowych jego przyznawania
 3. Uchylone zostały przepisy art. 54 (dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim, z wyłączeniem ust 5 przedmiotowego przepisu),  art. 56 (prawo do działki gruntu szkolnego), art. 58 (prawo do mieszkania w budynku szkoły), art. 61 (zasiłek na zagospodarowanie).

Celem udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania zachęcamy do korzystania z usług Kancelarii w ramach udzielnych przez naszych prawników porad prawnych, czy też  wydawanych opinii prawnych.

 

Trzy zdania o nas – Radcach prawnych

Publikujemy kilka istotnych w naszej ocenie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Informacje te będziemy od czasu do czasu ponawiać, jako że ich przekazanie Klientom wydaje się nam ważne i warte przypominania.

Podstawą wykonywania zawodu radcy prawnego jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zasady wykonywania zawodu reguluje art. 3 Ustawy i zalicza się do nich:

 1. wykonywanie zawodu ze starannością wynikająca z wiedzy prawniczej,
 2. zachowujemy w tajemnicy wszystko czego dowiadujemy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej,
 3. świadczenie usług prawnych polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, reprezentacji Klientów przed sądami i urzędami,
 4. swój zawód wykonujemy w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce prawa handlowego,
 5. pomoc prawa udzielana jest zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców i przybierać może postać bieżącego jednorazowego doradztwa prawnego, ale również tzw. obsługi prawnej firm,
 6. zawód radcy prawnego jest zaliczany do tzw. zawodów zaufania publicznego.

 

Prawo do 500+ również w przypadku pobierania zasiłku chorobowego i pozostawania w stosunku pracy.

W wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r. (sygn akt I OSK 1728/17) NSA uznał, iż "utrata dochodu" w rozumieniu Ustawy nie może być związana wyłącznie z całkowitym ustaniem prawnego stosunku zatrudnienia. Sąd adminstracyjny zwrócił uwage, iż przez wskazane pojęcie naley rozumieć wszelkie zmiany związane z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową danej osoby, które to zmiany wpływają na wysokosć uzyskiwaneg przez nią dochodu. W przypadku zaprzestania świadczenia pracy z powodu np. przejścia na zasiłek chroobowy lub świadczenie rehabolitacyjne pracownik nie traci co prawda pracy i w zamian za wynagrodzenie pobiera zasiłek, ale związana jest z tym faktycznie utrata dochodu (jego zmniejszenie). W ocenie NSA powyższa sytuacja rodzi po stronie pracownika urprawnienie do wypłaty świadczenia 500+.

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela

 

Zmiana przepisów Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego w ocenie naszej Kancelarii pozostaje najistotniejszym elementem zmian. Zauważyć należy, iż ustawodawca dokonał modyfikacji praktycznie wszystkich przepisów regulujących przedmiotową materię tj. norm prawnych art. 6-9i Karty Nauczyciela.

 

Do najważniejszych zmian zalicza się:

 1. wprowadzenie pojęcia oceny pracy nauczyciela jako przesłanki awansu zawodowego nauczyciela,
 2. wskazanie obligatoryjnych terminów dokonywana oceny pracy nauczyciela w tym w stosunku do każdego nauczyciela co 3 lata,
 3. wprowadzenie czterostopniowej oceny pracy nauczyciela,
 4. uszczegółowienie procedury odwoławczej w przypadku wniesienia przez nauczyciela odwołania od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny pracy,
 5. wydłużenie okresu stażu nauczyciela stażysty z dotychczasowych 9 miesięcy do 1 roku i  9 miesięcy,
 6. wydłużenie okresu pracy w szkole koniecznego dla rozpoczęcia stażu na dalszy stopień awansu zawodowego w stosunku do nauczyciela kontraktowego – z dwóch do trzech lat; w przypadku nauczyciela mianowanego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego – z jednego roku do czterech lat,
 7. powiązanie instytucji skrócenia czasu niezbędnego dla rozpoczęcia stażu na kolejny awansu zawodowego z oceną pracy,
 8. wprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną,
 9. doprecyzowanie zasad obliczania okresu stażu w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

 Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 roku.

 

Zakaz handlu w niedzielę

Kancelaria Radcy Prawnego Verba Legis przypomina, że z dniem 1 marca 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018.305). Ustawa poza wprowadzeniem zakazu określa w art. 6 jakich podmiotów zakaz nie obowiązuje m.in. na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych, w placówkach handlowych w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami, kwiatami, handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, w placówkach pocztowych, czy też w sklepach internetowych i na platformach internetowych.

Równocześnie w roku 2018 zakaz handlu w niedzielę i święta nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, zaś w roku 2019 zakaz, nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że w dacie tej wypada święto.

Nowelizacja Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 roku

Na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2017 r. finansowanie zadań oświatowych, nastapiła znacząca nowelizacja przepisów Karty Nauczyciela. Zmieniowe przepisy w części weszły w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku, zaś w dalszym zakresie planowanym terminem wejścia w życie jest 1 września 2018 roku. Sygnalizujemy, iż zmianie uległy w szczególności przepisy dotyczące awansu zawodowego oraz uprawnień socjalnych nauczycieli, jak również czasu pracy i urlopów dla poratowania zdrowia.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Termin wymagalności roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie

W wyroku z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt V ACa 60/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że obowiązek zaspokojenia roszczenia z tytułu szkody tj. roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi aktualizuje się już w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Orzeczenie sądu ma natomiast wyłacznie deklaratoryjny charakter co oznacza, że potwierdza wyłącznie istniejący stan faktyczny.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania.

"Zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość." orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 5 grudnia 2017 roku (sygn. akt V ACa 476/17) wpisując się tym samym w ugruntowaną linię orzeczniczę, że odszkodowanie pieniężne musi przyjmować wysokość adekwatną do powstałej szkody i nie może być bezzasadnie obniżone.

Verba Legis 2013 © All rights reserved