Dla klientów indywidualnych

Pozwól sobie pomóc. Bądź mądry przed szkodą.

Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów indywidualnych, zapewnia Państwu usługi pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa.

W ramach świadczonych usług oferujemy sporządzanie m.in.: skarg, pozwów, wniosków, a także innych pism, niezbędnych w toku postępowania sądowego lub administracyjnego. Na Państwa zlecenie sporządzamy opinie prawne lub projektujemy rozwiązania dla określonych problemów prawnych. Zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed wszystkimi sądami, organami i instytucjami. W Państwa imieniu prowadzimy negocjacje, mediacje oraz czynności zmierzające do polubownego załatwienia istniejącego sporu. W szczególnych przypadkach, wymagających wsparcia naszych Klientów w postępowaniu karnym, zapewniamy współpracę z obrońcą w osobie adwokata.

Wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie pomocy prawnej udzielanej osobom prywatnym zawsze ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy, z uwzględnieniem możliwości Klienta. W tym zakresie oferujemy rozwiązania oparte na rozliczeniu godzinowym lub zryczałtowanym za prowadzenie danej sprawy.

Mamy świadomość, że w obecnych czasach koszt pomocy prawnej stanowić może barierę dla dochodzenia przez naszych Klientów swoich praw. Z uwagi na powyższe, kierując się przede wszystkim dobrem naszych Klientów, oferujemy możliwość rozliczenia w systemie ratalnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także obniżenia wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi prawne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, oferujemy usługi wraz z dojazdem do miejsca wskazanego przez Klienta, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu.

 • Prawo cywilne i rodzinne

  Jego znajomość jest przydatna w codziennym życiu, ponieważ reguluje sprawy, z którymi stykamy się na co dzień. Prawo cywilne i rodzinne obejmuje zagadnienia związane z dziedziczeniem, rozwodem, alimentami, regulacją stanu prawnego nieruchomości i więcej.

 • Prawo pracy

  Spory pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami reguluje prawo pracy. Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie zawierania oraz rozwiązywania umów, dochodzenia roszczeń oraz odszkodowań i nie tylko. Nasi prawnicy oferują również reprezentację w sprawach sądowych oraz przedsądowych.

 • Odszkodowania

  Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy bądź komunikacyjnym może być podstawą do dochodzenia odszkodowania. Oferujemy pomoc w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za wypadek, prowadzenia postępowania przed ubezpieczycielem, sądami oraz innymi organami.

 • Ochrona praw konsumentów

  Udzielamy porad i podejmujemy czynności mające na celu egzekwowanie roszczeń m.in. z tytułu zakupionego towaru. Świadczona przez nas ochrona praw konsumentów polega również na reprezentowaniu interesów klientów w postępowaniach reklamacyjnych, jak i sądowych.

 • Prawo administracyjne

  Obejmuje zagadnienia związane z realizacją procesów budowlanych, zagospodarowaniem przestrzennym, pozyskiwaniem zezwoleń oraz koncesji. Prawo administracyjne znajduje również zastosowanie przy zmianie przeznaczenia terenu i rozgraniczaniu nieruchomości.

 • Prawo oświatowe

  Reguluje kwestie związane z zakładaniem, a także funkcjonowaniem szkół prywatnych oraz publicznych. Prawo oświatowe znajduje zastosowanie przy powoływaniu dyrektorów, awansach zawodowych nauczycieli, nawiązania i wypowiedzenia stosunku pracy przez nauczyciela i więcej.

Verba Legis 2013 © All rights reserved