Nasze zainteresowania

 • Prawo cywilne i rodzinne. Prawo spadkowe. Nieruchomości. Umowy.
  Szeroko pojęte prawo cywilne, jest dziedziną towarzyszącą życiu każdego człowieka. Ta gałąź prawa obejmuje m. in. ochronę dóbr osobistych, umowy i zobowiązania, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz czynów niedozwolonych, własność i inne prawa rzeczowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo nieruchomości, własność lokali, prawo spółdzielcze.
 • Prawo gospodarcze. Prawo spółek.
  Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie spółką, od chwili jej zaistnienia do momentu likwidacji, wymaga znajomości szeregu przepisów i norm prawnych. Niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest przez osoby fizyczne czy też przez spółki prawa handlowego, na każdym etapie funkcjonowania w obrocie niezbędne jest korzystanie z pomocy profesjonalistów, w tym w szczególności prawników.
 • Prawo pracy.
  Z prawem pracy styka się niemalże każdy dorosły człowiek i to zarówno będąc pracownikiem jak i pracodawcą. Potrzeba skorzystania z pomocy prawnika może pojawić się na każdym etapie wykonywania pracy zawodowej i zatrudniania pracowników. Regulacje prawa pracy są obszerne i skomplikowane, a ich stosowanie i interpretację ułatwia pomoc profesjonalistów.
 • Odszkodowania.
  Odszkodowania z tytułu wypadku przysługują nie tylko osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Do zdarzeń szkodzących uzasadniających wypłatę odszkodowania może dochodzić m. in. podczas wykonywania pracy w miejscu zatrudnienia, pracy w gospodarstwie rolnym, robienia zakupów w centrum handlowym, czy też podczas zwykłego spaceru po nierównym bądź oblodzonym chodniku. Nie każdy ma świadomość, że nawet niewielkie obrażenia ciała uprawniają osobę poszkodowaną do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 • Umowy. Ekspertyzy prawne. Negocjacje. Mediacje.
  Korzystne ukształtowanie relacji biznesowych ze swoimi kontrahentami stanowi niewątpliwe wymierny zysk dla przedsiębiorcy. W związku z tworzeniem i utrzymywaniem takich relacji, prędzej czy później pomiędzy stronami mogą pojawiać się spory i rozbieżności, wymagające dla ich rozwiązania udziału profesjonalistów z różnych dziedzin, w tym z dziedziny prawa.
  Rozwiązywanie sporów powstających na tle prowadzenia działalności gospodarczej, ze względu na dbałość o prestiż firmy, wymaga często delikatnych, dyskretnych i tanich rozwiązań, tzw. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów. Do takich środków, pozwalających uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, zalicza się przesądowe wezwania do zapłaty a także mediacje, negocjacje i arbitraże.
 • Ochrona praw konsumentów.
  Zakup wyposażenia domowego, odzieży, obuwia, czy też nawet zamówienie mebli kuchennych na wymiar, niejednokrotnie zostają zwieńczone niezadowoleniem konsumenta, z uwagi na wady nabytych towarów bądź usług. Egzekwowanie praw konsumentów i dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru często bywa utrudniane przez sprzedawców. Wspieramy naszych Klientów i reprezentujemy ich w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz konsumentów, w tym z Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz w postępowaniach reklamacyjnych i sądowych.
 • Prawo zamówień publicznych.
  Problematyka prawa zamówień publicznych w polskim systemie prawnym ogrywa niezmiernie ważną rolę, bowiem reguluje zasady wydatkowania środków publicznych przez podmioty objęte dyscypliną finansów publicznych i zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niestety ciągłe i częste zmiany ustawy powodują trudności w interpretacji stosowaniu przepisów zarówno przez podmioty zamawiające jak i przez wykonawców, zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego.
 • Prawo administracyjne.
  Prawo administracyjne to szereg regulacji prawnych, które w najprostszym rozumieniu regulują sytuację prawną obywatela w relacjach z organami administracji publicznej. Do najczęściej spotykanych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego zalicza się problematykę związaną z realizacją procesów budowlanych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz zmianą przeznaczenia terenu, pozyskiwanie koncesji i zezwoleń, rozgraniczanie nieruchomości w trybie administracyjnym.
 • Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela.
  Zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty są przedmiotem zainteresowania nie tylko nauczycieli oraz organów prowadzących nadzór nad jednostkami systemu kształcenia, ale również osób prywatnych i przedsiębiorców, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie kształcenia i rozwoju dydaktycznego społeczeństwa. Założenie i prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej wymaga spełnienia szeregu warunków pozwalających na uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  Regulacje dotyczące ochrony praw pracowniczych nauczycieli szkół publicznych są w dużej części odmienne od generalnych norm prawa pracy. Doradztwo prawne na rzecz nauczycieli wymaga szczegółowej i praktycznej wiedzy, obejmującej zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i Karty Nauczyciela.
 • Obsługa wierzytelności. Windykacja.
  Wyznajemy zasadę, iż proste rozwiązania są często najlepsze. Pomagamy swoim Klientom zakresie sprawdzania wiarygodności potencjalnych kontrahentów. Na etapie przesądowym pośredniczymy w zawieraniu porozumień zmierzających do zawarcia ugody. Zajmujemy się windykacją wierzytelności i nadzorem nad postępowaniem egzekucyjnym.
 • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej.
  W polskim prawie do własności intelektualnej zalicza się znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, wynalazki, oznaczenia graficzne. W dobie globalizacji oraz technologicznej rewolucji wiedza na temat środków ochrony oraz zasad naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej stanowi o możliwości trwałego zaistnienia przedsiębiorcy na rynku. Ochrona posiadanych dóbr poprzez licencje, patenty, prawa do znaku towarowego, czy też prawa autorskie, pozwala na maksymalizację zysku przedsiębiorstw, które nastawione są na innowacyjne działania w obszarze Internetu, czy też wdrażania nowoczesnych technologii. Dbałość o znak towarowy, ochrona posiadanych patentów, oraz innych dóbr niematerialnych w sposób zasadniczy wpływają również na wartość przedsiębiorstwa.

 

Verba Legis 2013 © All rights reserved