Odszkodowania.


Zdarzają się sytuacje losowe, które wymagają wsparcia ze strony prawnika. Do takich należą wypadki – wskutek których poszkodowany został narażony na uszczerbek na zdrowiu bądź też zaistniała szkoda miała charakter materialny.

Należy pamiętać, że odszkodowania z tytułu wypadku przysługują nie tylko osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Do zdarzeń szkodzących będących podstawą dla uzyskania odszkodowania może dochodzić m. in. podczas wykonywania pracy w miejscu zatrudnienia, pracy w gospodarstwie rolnym, robienia zakupów w centrum handlowym, czy też podczas zwykłego spaceru po nierównym bądź oblodzonym chodniku. Co istotne odszkodowania, czy też zadośćuczynienia należeć się mogą również osobom bliskim poszkodowanemu.

Stosownie do przepisów prawa rekompensata w postaci odszkodowania od sprawcy zdarzenia  należy się za wszelkie koszty związane z koniecznością m.in. podjęcia niezwłocznego leczenia prywatnego, zakupu leków, czy też sprzętu rehabilitacyjnego, utraty dochodu, oraz zniszczenia będącego naszą własnością mienia. Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne nie tylko w zakresie dochodzenia odszkodowania, ale również dochodzenia od podmiotów odpowiedzialnych tzw. zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ból, cierpnie, negatywne przeżycia, z którymi związane są wypadki, a stanowiących tak zwane szkody o charakterze niematerialnym. Wreszcie istotnym składnikiem naprawienia szkody naszego Klienta pozostawać może przyznanie mu w ramach roszczeń odszkodowawczych dożywotniej renty.

Co ważne, a często pomijane, roszczenia o naprawienie doznanej przez nas szkody może być dochodzone z rożnych tytułów. Odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu może być rekompensowany równocześnie z tytułu polisy ubezpieczeniowej sprawcy, jak również z umów, których to my jesteśmy stronami i zawartych na przykład w ramach ubezpieczenia pracowniczego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadów, czy też w ramach odszkodowań należnych nam z uczelni, szkoły albo z ZUS.

Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego świadcząc usługi w zakresie szeroko rozumianego dochodzenia roszczeń odszkodowanych, podejmuje działania nakierowane na:

  •  ustalenie podmiotu odpowiedzialnego z tytułu wypadku,
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia oraz stosowanego odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej,
  • reprezentacja przed sądami i organami w postępowaniach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

 

 

Verba Legis 2013 © All rights reserved