Prawo oświatowe.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty są przedmiotem zainteresowania nie tylko nauczycieli oraz organów prowadzących nadzór nad jednostkami systemu kształcenia, ale również osób prywatnych i przedsiębiorców, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie kształcenia i rozwoju dydaktycznego społeczeństwa.

Założenie i prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej wymaga spełnienia szeregu warunków pozwalających na uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Nasi prawnicy, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, pomagając Klientom m.in. w zakresie:

  • przygotowywania dokumentów niezbędnych na etapie zgłaszania placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • przygotowywania i modyfikacji ramowych statutów szkoły oraz innych regulaminów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przygotowywania szkolnych zestawów programów nauczania, programów profilaktyki i programów wychowawczych,
  • przygotowywania umów i aktów prawnych będących podstawą zatrudniania kadry pedagogicznej,
  • reprezentacji przed organami nadzoru pedagogicznego i kontroli nad niepublicznymi szkołami i placówkami,
  • sporządzenia ekspertyz prawnych odnoszących się do interpretacji norm prawa oświatowego
Verba Legis 2013 © All rights reserved