Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela.

Doświadczenie w zakresie prawa oświatowego, w tym w szczególności usług świadczonych na rzecz publicznych jak i prywatnych jednostek oświatowych, pozwala świadczyć nam profesjonalne usługi doradztwa związanych z zakładaniem i prowadzeniem prywatnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pomocy w interpretacji i prawidłowym stosowaniu norm tej dziedziny prawa.

Ponadto w zakresie swoich czynności sądowych i pozasądowych Kancelaria Verba Legis udziela pomocy prawnej dotyczącej m. in.:

  • awansów zawodowych nauczycieli,
  • nawiązywania i wypowiadania stosunku pracy przez nauczyciela na podstawie umowy o pracę, mianowania oraz przywracania do pracy,
  • urlopów uzupełniających, macierzyńskich, wychowawczych oraz dla poratowania zdrowia i związanych z tym przywilejów,
  • postępowania przed organami systemu oświaty, związanego z nałożeniem kary dyscyplinarnej i porządkowej, zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
  • zagadnień regulacji związków zawodowych,
  • konkursów oraz powoływania na stanowiska dyrektora szkoły lub inne stanowiska kierownicze.
Verba Legis 2013 © All rights reserved