Prawo zamówień publicznych.

Problematyka prawa zamówień publicznych w polskim systemie prawnym odgrywa niezmiernie ważną rolę, bowiem reguluje zasady wydatkowania środków publicznych przez podmioty objęte obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista Kancelarii Verba Legis zajmuje się pomocą i doradztwem z zakresu zamówień publicznych zarówno podmiotom zobowiązanych do stosowania regulacji przetargowych jak również podmiotów występujących w postępowaniach w charakterze wykonawcy.

W ramach świadczonych usług, oferujemy:

  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawidłowości przeprowadzanych postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
  • weryfikacja projektów ogłoszeń w przedmiocie zamówienia publicznego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • weryfikacja i sporządzanie projektów umów w sprawie zamówienia publicznego, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sporządzanie odwołań na rzecz wykonawców,
  • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi,
  • szkolenia tematyczne dla firm i pracowników działów zajmujących się problematyką zamówień publicznych.

 

Verba Legis 2013 © All rights reserved