CZYM JEST REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW?

 

Regulamin wynagradzania jest dokumentem wewnątrzzakładowym, którego istnienie oraz obowiązek wprowadzenia wynika z przepisów prawa pracy – art. 772 Kodeksu pracy. Przepisy określają zasady i przypadki, gdy wprowadzenie regulaminu jest obligatoryjne, co następuje w przypadku, gdy przedsiębiorca – pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Jak sama nazwa wskazuje, regulamin wynagradzania określa warunki wynagradzania pracowników za pracę. Przepisy regulaminu mogą  dodatkowo regulować także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Regulamin kształtowany jest swobodnie przez pracodawcę, ale jeżeli u danego pracodawcy działają zakładowe organizacje związkowe, treść regulaminu musi zostać uzgodniona z tymi organizacjami. Co istotne, samo uzgodnienie, a zatem wyrażenie zgody związku zawodowego na postanowienia regulaminu nie skutkuje automatycznym wejściem w życie regulaminu. Istotne jest, o czym bardzo często zapominają przedsiębiorcy, dokonanie czynności formalnych jakim jest podanie regulaminu do wiadomości pracowników – dwa tygodnie przed planowanym wejściem w życie regulaminu, oraz jego wprowadzenie np. zarządzeniem.

Niemożliwym jest stworzenie gotowego wzorca regulaminu wynagradzania. Przygotowując regulamin wynagradzania dla naszych Klientów, nasi Radcowie prawni zawsze analizują strukturę płacową, potrzeby i oczekiwania Klientów, w taki sposób aby regulamin wynagradzania podobnie jak inne regulaminy był „uszyty na miarę” i nie wymagał dokonywania w nim ciągłych zmian, wynikających z realiów jego stosowania w praktyce.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.