nowy zakres stosowania pojęcia konsumenta

 

Wyłącznie dla przypomnienia, gdyż temat szeroko był omawiany w mediach przez cały 2020 rok, że z dniem 1 stycznia 2021 roku, przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853 Kodeksu cywilnego (Kc), a zatem dotyczące stosowania klauzul niedozwolonych (tzw. abuzywnych) znajdują zastosowanie wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Analogicznie do tej grupy kontrahentów stosuje się przepisy dotyczące uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi za wady (art. 5563 Kc), z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia rękojmi za wady fizyczne, jak również przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy na podstawie i na zasadach wynikających z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Czytelnikom rekomendujemy weryfikację treści umów, wzorców umownych i regulaminów, których adrestatami mogą być podmioty do których znajdują zastosowanie nowe przepisy, pod kątem ich aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wobec wskazanej grupy przedsiębiorców, może okazać się bowiem konieczne zmodyfikowanie warunków umownych w taki sposób, który wyeliminuje istniejące w nich postanowienia uznawane za klauzule niedozwolone.

 

Radca prawny Marek Młodecki

Zdjęcia autorstwa Anna Shvets from Pexels

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.