MEDIACJA JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORU

 

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego, a zatem bez potrzeby występowania do sądu, rozwiązania sporu. Jej celem jest zawarcie ugody między Tobą a Twoim przeciwnikiem. Jest zdecydowanie szybszą i przyjemniejszą procedurą niż postępowanie sądowe. Mediację przeprowadza się na podstawie umowy o mediację między stronami albo na podstawie postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji, który sam często namawia do uczestnictwa w niej. Warto, abyś przed wystąpieniem na drogę sądową przemyślał, czy może skorzystanie z mediacji nie jest szybszym i tańszym sposobem na dochodzenie swoich praw i roszczeń.

Co może dać Ci mediacja? Mediacja przede wszystkim doprowadza do osiągnięcia kompromisu między stronami, który może być zadowalający dla obu stron. W trakcie mediacji strony mogą swobodnie porozmawiać o swoim konflikcie i pomyśleć, jak go rozwiązać. Z pomocą przychodzą w tym wypadku nie tylko mediatorzy, o których niżej, ale również pełnomocnicy stron. Może ona również doprowadzić do poprawy relacji między stronami oraz satysfakcji stron ze znalezienia wspólnego języka. Warto pamiętać, że mediacja jest również znacznie tańsza i szybsza od tradycyjnego postępowania przed sądem, a mediator jest obowiązany trzymać w tajemnicy fakty, które wyszły na jaw w jej trakcie, więc możesz czuć się swobodnie.

Kto może być mediatorem? Mediatorem może być każda osoba niezainteresowana rozstrzygnięciem sporu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Mediatorem może być również sędzia, ale tylko będący w stanie spoczynku. Ponadto, prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które mogą ubiegać się osoby spełniające powyższe warunki, mające co najmniej 26 lat, nie karane za przestępstwo umyślne oraz znające dobrze język polski i posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.
Listy mediatorów mogą prowadzić jeszcze ośrodki mediacyjne, które określają zazwyczaj swoje wymogi jakie osoba mediatora musi spełniać.

Czy w trakcie mediacji sądowych warto mieć pełnomocnika? Mediacja, co do zasady przeprowadzana jest przed mediatorem, który pozostaje specjalistą w danej dziedzinie. Zadaniem mediatora jest czuwać, aby ewentualna ugoda w sprawie odpowiadała prawu. Nie oznacza to jednak, że strony nie powinny korzystać z pomocy własnych profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych), których specjalistyczna wiedza może pozwolić na uzyskanie lepszych warunków porozumienia. Rolą pełnomocnika może być również „przygotowanie gruntu” pod zawarcie ugody, ustalenie jej warunków, czy też wskazanie Klientowi ryzyk, konsekwencji i kosztów związanych z podpisaniem lub niepodpisaniem ugody określonej treści.

Radca prawny Marek Młodecki

Zdjęcie autorstwa Tim Gouw z Pexels

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.