Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela

Zagadnienia związane z prawami i obowiązkami nauczyciela oraz funkcjonowaniem oświaty są przedmiotem zainteresowania nie tylko dyrektorów oraz organów prowadzących nadzór nad jednostkami systemu kształcenia, ale również osób prywatnych i przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie kształcenia i rozwoju dydaktycznego społeczeństwa.

Nasi prawnicy pomagają m.in. w zakresie: 

  • przygotowywania dokumentów niezbędnych na etapie zgłaszania szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • przygotowywania i aktualizacji statutów oraz innych regulaminów wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przygotowywania umów i aktów prawnych będących podstawą zatrudniania kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych,
  • reprezentacji przed organami nadzoru pedagogicznego i kontroli nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami,
  • sporządzenia ekspertyz prawnych odnoszących się do interpretacji norm prawa oświatowego.

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest Karta Nauczyciela w tym zagadnienia związane z:

  • nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami oraz reprezentacja naszych Klientów w tych sprawach,
  • zasady udzielania nauczycielom urlopów,
  • dochodzenie świadczeń,wynagrodzeń i odszkodowań,
  • reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych przed Rzecznikiem i Komisją Dyscyplinarną.

Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, czego wyrazem są prowadzone od wielu lat szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz rad pedagogicznych, jak również autorstwo szeregu publikacji, w tym publikacji książkowych, poświęconych tematyce stosunków pracy nauczycieli, na czele z wydanym w 2018 roku oraz 2022 roku komentarzem do Karty Nauczyciela autorstwa Radcy prawnego Marka Młodeckiego.