Karta nauczyciela

Od wielu już lat specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu przepisów Karty Nauczyciela oraz pozostałych regulacji prawnych, mających zastosowanie w stosunkach pracy w sektorze oświatowym. Radcowie prawni z Kancelarii Verba Legis doradzają, sporządzają opinie prawne na potrzeby dyrektorów szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych,  nauczycieli, jak również fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów świadczących usługi w dziedzinie oświaty, reprezentują swoich Klientów w sprawach sądowych, przed organami nadzoru, kuratoriami, komisjami dyscyplinarnymi. .

Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, czego wyrazem są prowadzone od wielu lat szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz rad pedagogicznych, jak również autorstwo szeregu publikacji, w tym publikacji książkowych, poświęconych tematyce stosunków pracy nauczycieli, na czele z wydanym w 2018 roku komentarzem do Karty Nauczyciela autorstwa Radcy prawnego Marka Młodeckiego.

W zakresie swoich czynności sądowych i pozasądowych radcowie prawni z Verba Legis Kancelarii Radców Prawnych udzielają pomocy prawnej dotyczącej w szczególności:

  • awansów zawodowych nauczycieli,
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, mianowania
  • przywracania do pracy i odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
  • urlopów uzupełniających, macierzyńskich, wychowawczych oraz dla poratowania zdrowia i związanych z tym uprawnień,
  • postępowania związanego z nałożeniem kary dyscyplinarnej i porządkowej, zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
  • zagadnień regulacji związków zawodowych,
  • konkursów oraz powoływania na stanowiska dyrektora szkoły lub inne stanowiska kierownicze.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.