Odszkodowania

Należy pamiętać, że odszkodowania z tytułu wypadku przysługują nie tylko osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Do zdarzeń będących podstawą dla uzyskania odszkodowania może dochodzić m.in. podczas wykonywania pracy w miejscu zatrudnienia, pracy w gospodarstwie rolnym, robienia zakupów w centrum handlowym, czy też podczas zwykłego spaceru po nierównym, bądź oblodzonym chodniku. Co istotne, odszkodowania czy też zadośćuczynienia, należeć się mogą również osobom bliskim poszkodowanemu.

Zgodnie z prawem rekompensata w postaci odszkodowania od sprawcy zdarzenia  należy się za wszelkie szkody i koszty związane z koniecznością m.in. podjęcia niezwłocznego leczenia prywatnego, zakupu leków, czy też sprzętu rehabilitacyjnego, utraty dochodu, oraz zniszczenia będącego naszą własnością mienia.

Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne nie tylko w zakresie dochodzenia odszkodowania, ale również dochodzenia od podmiotów odpowiedzialnych tzw. zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ból, cierpnie, negatywne przeżycia, z którymi związane są wypadki, a stanowiących tak zwane szkody o charakterze niematerialnym. Wreszcie istotnym składnikiem naprawienia szkody naszego Klienta pozostawać może przyznanie mu w ramach roszczeń odszkodowawczych dożywotniej renty. 

Co ważne, a często pomijane, roszczenia o naprawienie doznanej przez nas szkody może być dochodzone z rożnych tytułów Odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu może być rekompensowane równocześnie z tytułu polisy ubezpieczeniowej sprawcy, jak również z umów, których to my jesteśmy stronami i zawartych na przykład w ramach ubezpieczenia pracowniczego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czy też w ramach odszkodowań należnych nam z uczelni, szkoły albo z ZUS. 

Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego świadcząc usługi w zakresie szeroko rozumianego dochodzenia roszczeń odszkodowanych, podejmuje działania nakierowane na: 

  • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego z tytułu wypadku,
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia oraz stosowanego odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej,
  • reprezentacja przed sądami i organami w postępowaniach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.