Niezgodna z prawem kontrola przedsiębiorcy. Czy możNA ją kwestionować?

 

Niejednokrotnie od naszych Klientów będących przedsiębiorcami, zwłaszcza tych z którymi na bieżąco współpracujemy lub mamy zawarte umowy o prowadzenia obsługi prawnej, dostajemy pytania dotyczące możliwości kwestionowania dokonywanych u nich czynności kontrolnych. Aktualnie materię tą reguluje Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2019.1292), a dokładnie normy prawne art. 59 tej ustawy, przewidujące prawo wniesienia sprzeciwu przedsiębiorcy wobec kontroli. Z uwagi na znaczną objętość treściową tego przepisu pozwalamy sobie nie dokonywać jego przeklejenia w tym miejscu, a jedynie wskazujemy, jakie okoliczności uzasadniają wniesienie sprzeciwu. Do takich okoliczności zalicza się m.in.:

  1. naruszenie zasad uprzedniego zawiadamiania przedsiębiorcy o planowanej kontroli,
  2. obowiązku okazania przedsiębiorcy legitymacji służbowej pracownika upoważnionego do przeprowadzenia kontroli po doręczeniu upoważnienia
  3. naruszenia zasady obecności przy czynnościach kontrolnych przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej,
  4. naruszenia zasady przeprowadzania kontroli w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę i w miejscu jej prowadzenia,
  5. zakazu podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie,
  6. naruszenia ustawowego czasu trwania kontroli
  7. zakazu przeprowadzania ponownej kontroli, za wyjątkiem przewidzianym przepisami prawa

Proszę pamiętać, że sprzeciw wymaga uzasadnienia. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub wystąpienia którejś z w/w okoliczności. Organ ma trzy dni na rozpatrzenie sprzeciwu, zaś bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczne z wydaniem przez organ postanowienia o odstąpieniu od kwestionowanych czynności kontrolnych. Od ewentualnej niekorzystnej dla nas decyzji przysługuje zażalenie. 

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.