Pełnomocnik w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

W polskim systemie zamówień publicznych średnio co drugi wykonawca na sto postępowań o udzielenie zamówienia publicznego korzysta ze środka ochrony prawnej jakim jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie zaledwie 50% (średnio) wnoszonych odwołań jest rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą merytorycznie, czyli kończą się wydaniem wyroku przez KIO. Przy czym prawie 30% wyroków wydawanych przez KIO, to wyroki oddalające, czyli negatywne dla odwołującego. Średnio niemalże co dziesiąte odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest zwracane z powodu braku wpisu lub nieuzupełnienia braków formalnych, zaś prawie co 3 odwołanie jest cofane przez samego odwołującego.

Sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą są dość wymagające, a często tyczą się nie tylko kwestii prawnych, ale również technicznych. Mimo, że co do zasady możesz występować we własnym imieniu samodzielnie, to składając odwołanie lub udając się na rozprawę do Krajowej Izby Odwoławczej, rozważ, czy nie przyda Ci się pomoc dobrego pełnomocnika.

Obecnie pełnomocnikiem w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą może być praktycznie każdy. Nie ma takich wymogów jak w postępowaniu sądowym, gdzie pełnomocnikiem może być jedynie radca prawny, adwokat lub ktoś z najbliższej rodziny. Jedynym wymogiem jest to, aby pełnomocnik posiadał co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, w sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą możesz mieć więcej niż jednego pełnomocnika. Jest to praktyka dość często spotykana ze względu np. na różne aspekty techniczne spraw.

Musisz jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, dotyczącymi postępowania odwoławczego przez Krajową Izbą Odwoławczą, pełnomocnikiem w taki postępowaniu będzie mógł być jedynie:

  • adwokat,
  • radca prawny,
  • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony,
  • osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
  • pracownik osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej.

Oczywiście sam zadecydujesz, czy będziesz korzystał z pomocy pełnomocnika, a jeśli tak to z jakiego. W każdym przypadku musi to być osoba z wyżej wymienionego katalogu.

Pełnomocnik występujący w Twoim imieniu musi przy pierwsze czynności złożyć pełnomocnictwo do akt sprawy. Jeśli robi to w formie pisemnej (a nie elektronicznej), pełnomocnictwo musi być złożone z odpisami dla stron i uczestników postępowania. Pełnomocnictwo może zostać złożone w oryginale albo w poświadczone za zgodność z oryginałem kopii. Profesjonalny pełnomocnik, taki jak radca prawny lub adwokat może sam uwierzytelniać odpis pełnomocnictwa. Natomiast w innych przypadkach konieczne będzie notarialne poświadczenie.  Pełnomocnictwo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą obowiązkowo musi być rodzajowe, czyli musi zawierać informacje, że pełnomocnik będzie Cię reprezentował w konkretnej sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą albo że ma umocowanie do występowania w Twoim imieniu w tego typu sprawach. Najpopularniejsze pełnomocnictwo ogólne, stosowane w praktyce sądowej, nie zostanie zaakceptowane.

Przed podjęciem decyzji o wniesieniu odwołania do KIO warto poradzić się specjalisty, czy aby na pewno Twoje stanowisko w danym przetargu jest uzasadnione. Pamiętaj, że postępowanie odwoławcze wiąże się z wysokimi kosztami, chociażby wpisu od odwołania. Warto zweryfikować także, czy przygotowane przez Ciebie odwołanie jest sporządzone prawidłowo, spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, albo od razu zlecić jego przygotowanie profesjonaliście.

Radca prawny Katarzyna Młodecka

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.