PRZYSTĄPIENIE DO postępowania odwoławczego przed KIO

 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego jest instytucją przewidzianą w Prawie zamówień publicznych, mającą istotne znaczenie dla podmiotów wygrywających w przetargach. Uczestnik przetargu, którego oferta nie została wybrana, z chwilą wniesienia odwołania do KIO podważa decyzję zamawiającego, co może doprowadzić do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i utraty zamówienia przez wykonawcę, który przetarg wygrał. Poprzez przystąpienie do postępowania odwoławczego, będąc podmiotem którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będziesz mógł stać się uczestnikiem takiego postępowania, zabierać głos na rozprawach i przedstawiać swoje argumenty. Jak więc można przystąpić do postępowania odwoławczego? 

Zamawiający, po otrzymaniu odwołania, musi przekazać jego kopię pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Po zapoznaniu się z jego treścią, każdy z owych wykonawców może w ciągu 3 dni złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o przystąpieniu do postępowania. Osoba przystępująca musi również złożyć kopię tego oświadczenia zamawiającemu oraz odwołującemu. 

Należy jednak pamiętać, że skuteczność przystąpienia uzależniona jest od spełnienia wymogów formalnych. Po pierwsze, oświadczenie o przystąpieniu musi konkretnie określać do której ze stron przystępujesz. Możesz bowiem mieć interes także w przystąpieniu po stronie odwołującego, nie możesz jednak jednocześnie popierać i odwołującego i zamawiającego. Stąd musisz się określić, czy chcesz przystąpić do postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą po stronie zamawiającego czy też po stronie odwołującego. Po drugie, musisz wykazać, że posiadasz interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść strony, do której przystąpiłeś. Nie jest doprecyzowane, czy chodzi tu o interes prawny czy faktyczny. Chodzi więc tu o jakąkolwiek korzyść, jakieś dobro, które uzyskasz przystępując do odwołania przy danej stronie. Interes więc musi być realny. Gdy przystępujesz po stronie zamawiającego, jako wykonawca który wygrał przetarg publiczny, wykazanie interesu nie jest trudne. Swoim działaniem chcesz bowiem zapobiec zmianie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty i w konsekwencji utracie zamówienia. Po trzecie, musisz kopie swojego pisma przesłać zamawiającemu i odwołującemu, a dowód przesłania kopii powinieneś załączyć do pisma wysyłanego do KIO.  

Niespełnienie formalnych wymogów skutkuje zwrotem pisma zawierającego oświadczenie o przystąpieniu. Należy również zasygnalizować, że zamawiający lub odwołujący mogą zgłosić tzw. opozycję przeciw Twojemu przystąpieniu do sprawy, w przypadku gdy w ich ocenie nie posiadasz lub nie wykazałeś skutecznie wspominanego interesu w sprawie. W takiej sytuacji staniesz się uczestnikiem postępowania odwoławczego wyłącznie wtedy, w przypadku, gdy KIO oddali ową opozycje uznając że jest ona nieuprawdopodobniona. 

Radca prawny Katarzyna Młodecka 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.