świadectwo pracy a rozliczenie się pracownika

Często w związku z realizacją obowiązków zawodowych pracodawca przekazuje do dyspozycji pracownika określone składniki własnego majątku takie jak: samochody, laptopy, czy też telefony. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, oczywistym jest, że pracownik zobowiązany jest do zwrotu pracodawcy przekazanych mu rzeczy. Do obowiązków pracodawcy należy natomiast wydanie pracownikowi świadectwa pracy, jako podstawowego dokumentu obrazującego przebieg zatrudnienia. Czy zatem pracodawca może powstrzymać się z wydaniem świadectwa pracy do czasu rozliczenia się przez pracownika z mienia? Odpowiedz na to pytanie jest negatywna.

Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 97 § 1 Kp w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Stosownie natomiast do treści art. 97 § 1(3) Kp. wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Wydanie świadectwa pracy nie może być zatem uzależnione od rozliczenia z pracodawcą lub uzupełnienia tzw. obiegówki, co nie wyklucza dochodzenia tych roszczeń na innej podstawie prawnej. W przypadku zaniechania przez pracodawcę wydania świadectwa pracy w powołaniu na brak rozliczenia z mienia powierzonego pracownikowi, ten ostatni może swoich praw skutecznie dochodzić przed sądem pracy.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.