treść umowy

spółki z o. o.

 

Ogólne zasady funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością określone zostały przepisami KSH. Podstawą działania spółki z o.o. jest umowa zawierana pomiędzy wspólnikami. Przepisy art. 157 KSH wskazują obligatoryjne, czyli obowiązkowe elementy, które umowa musi zawierać i do których zalicza się: określenie firm i siedziby spółki, przedmiotu jej działalności, wysokość ustalonego kapitału początkowego, informację, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,  liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania spółki jeżeli został określony. Ustawodawca wymaga, aby umowa była zawierana w formie aktu notarialnego lub z wykorzystaniem wzorców w systemach elektronicznych. Wskazane elementy umowy nie są jedynymi, które wspólnicy mogą i powinni zawrzeć w treści umowy.

Kreując treść umowy, samodzielnie lub z pomocą radcy prawnego, warto zwrócić szczególną uwagę na zasady reprezentacji spółki, rodzaje i kompetencje poszczególnych organów i ich członków. W zależności od decyzji wspólników niektórym z nich mogą być przyznane określone dodatkowe uprawnienia np. w zakresie podziału zysku, lub nałożone obowiązki lub ograniczenia. Pamiętajcie zatem: jeśli nie macie pomysłu jak napisać lub zmienić umowę, jak ukształtować jej treść, w sposób możliwie najpełniej oddający Wasze potrzeby, korzystajcie z pomocy prawnej, gdyż treść umowy spółki wpływa na sytuacje prawną wspólników i jest istotna z punktu widzenia ich interesów osobistych i finansowych.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.