WARUNKI stosowania monitoringu u pracodawcy

 

Chociaż od wejścia w życie RODO, oraz podyktowanych tym zmian w Kodeksie pracy (Kp), dotyczących monitoringu minęło już ponad 2 lata, kwestia stosowania urządzeń śledzących w dalszym ciągu budzi wątpliwości po stronie pracodawcy. Regulacja tej materii zawarta jest w art. 222 – 223 Kp. Najszerzej ustawodawca odnosi się do najpopularniejszej formy monitoringu, jaką jest monitoring wizyjny. Jak wynika z treści art. 222 Kp, monitoring może być stosowany wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek przechowywania nagrania, co do zasady, przez maksymalny okres 3 miesięcy, jak również ustalenia celów, sposobów i zakresu stosowania monitoringu w podanym do wiadomości pracowników, akcie wewnątrzzakładowym. Obszar objęty monitoringiem pracodawca oznacza w sposób czytelny i widoczny. Co istotne, monitoring wizyjny może rejestrować wyłącznie obraz, a zatem niedopuszczalne jest korzystanie z urządzeń rejestrujących równocześnie dźwięk.

Ustawodawca reguluje expressis verbis również zasady korzystania przez pracodawcę z monitoringu służbowej poczty elektronicznej pracownika, zastrzegając równocześnie, w treści art. 223 § 4 Kp, że regulacje kodeksowe mają odpowiednie zastosowanie również do innego rodzaju monitoringu z którego korzysta pracodawca.

Do takich innych form monitoringu zaliczyć należy, o czym często pracodawcy zapominają, w szczególności geolokalizatory, czytniki kart, monitoring (nagrania) rozmów telefonicznych, monitoring systemów informatycznych, monitoring sposobu korzystania przez pracownika z dostępu do internetu.

Pracodawców zachęcamy zatem do weryfikacji obowiązujących w ich firmach zasad i form monitoringu, oraz niezwłocznego dostosowania zasad korzystania z nich w sposób zgodny z prawem.

Radca prawny Marek Młodecki

 Photo by Jessica Lewis from Pexels

 

 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.