Zmiany w Karcie Nauczyciela od 19 stycznia 2021 Roku

 

W dniu dzisiejszym tj.  19 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli regulowane przepisami Karty Nauczyciela. Nowelizacja przepisów ma na celu doprecyzowanie w szczególności procedury zawiadamiania o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Zmiany dotyczą w szczególności:

  1. wydłużenia z 3 do 14 dni okresu w który dyrektor szkoły zobowiązany jest zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela deliktu dyscyplinarnego naruszającego prawa i dobro dziecka (art. 75ust. 2a Karty Nauczyciela);
  2. dodaniu przesłanki uzasadniającej niezawiadomienie rzecznika o naruszeniu, którą jest cena przez dyrektora szkoły, że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu (art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela);
  3. Określeniu maksymalnego okresu (3 miesiące) w trakcie którego rzecznik dyscyplinarny zobowiązany jest skierować do komisji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Okres liczony jest od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 85 ust. 3 Karty Nauczyciela);
  4. wprowadzeniu zawieszenia biegu terminu o którym mowa w pkt. 3, w przypadku, gdy nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień w sprawie (art. 85 ust. 4 Karty Nauczyciela);
  5. zmianach w zakresie przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej poprzez wydłużenie z 3 do 5 miesięcy okresu w trakcie którego może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, przy równoczesnym skróceniu z 3 do 2 lat maksymalnego okresu w trakcie którego może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (art. 85o ust. 1 Karty Nauczyciela);
  6. uchyleniu regulacji zgodnie z którą jeżeli czyn naruszał prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy (art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela);
  7. zmianach w zakresie przedłużania okresu zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków zawodowych (art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela).

Należy zasygnalizować, że powyższe zmiany znajdują zastosowanie do tych postępowań, który zostają wszczęte już po wejściu w życie nowych regulacji. W stosunku do postępowań dyscyplinarnych, które w dniu 19 stycznia 2021 roku są w toku, zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy.

Radca prawny Marek Młodecki

Zdjęcia autorstwa Max Fischer from Pexels

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.