Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych

Problematyka prawa zamówień publicznych w polskim systemie prawnym odgrywa niezmiernie ważną rolę, bowiem reguluje zasady wydatkowania środków publicznych przez podmioty objęte obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawnik może udzielić nieocenionego wsparcia w procesie udzielania jak i ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

Z nami zamówienia publiczne są proste

Radca prawny z Kancelarii Verba Legis zajmuje się pomocą i doradztwem z zakresu zamówień publicznych zarówno podmiotom zobowiązanych do stosowania regulacji przetargowych jak również podmiotów występujących w postępowaniach w charakterze wykonawcy.

 

Nasza działalność w zakresie zamówień publicznych, to m. in.:

  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawidłowości przeprowadzanych postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
  • weryfikacja projektów ogłoszeń w przedmiocie zamówienia publicznego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • weryfikacja i sporządzanie projektów umów w sprawie zamówienia publicznego, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) – wniesienie i reprezentację wykonawcy lub zamawiającego,
  • skarga do sądu na orzeczenie KIO – sporządzenie i reprezentacja w postępowaniu sądowym,
  • reprezentacja w procesach powykonawczych przed sądami i innymi instytucjami,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących wypłaty wynagrodzenia, naliczenia i dochodzenia kar umownych i innych sporach między zamawiającym a wykonawcą,
  • szkolenia tematyczne dla firm i pracowników działów zajmujących się problematyką zamówień publicznych.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.