polityka prywatności

niejsza polityka prywatności i cookies zawiera w swojej treści informacje odnoszące się do:

I.  zasad przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

II. zasad korzystania z tzw. plików Cookies oraz zasad korzystania z wtyczek (plug-in) dostępnych na stronie internetowej Kancelarii

 

I. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym informujemy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

1. Informacja dotycząca Administratora danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych pozostaje Radca prawny Marek Młodecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego Marek Młodecki pod adresem: ul. Kopcińskiego 89/93 lok. 28, 90-033 Łódź, NIP 7262454036 – dalej jako: Kancelaria.

2) Kancelaria nie ustanowiła inspektora danych osobowych.

3)  Wszelkich informacji odnoszących się do przetwarzania przez Kancelarię można uzyskać w siedzibie Kancelarii wskazanym w pkt. 1), jak również =mailowo pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@verba-legis.pl 

2. Kategorie podmiotów, których danych osobowych przetwarzane są przez Kancelarię

1) Informujemy, że z uwagi na charakter świadczonych usług i prowadzonej działalności Kancelaria przetwarza dane osobowe:
   a) osób fizycznych będących Klientami Kancelarii,
   b) dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów będących osobami prawnymi (np. spółki) lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, będących Klientami Kancelarii, oraz pracowników, współpracowników tych podmiotów lub jednostek,
   c)  dostawców usług świadczonych na rzecz Kancelarii, jak również pracowników i współpracowników dostawców tych usług,
   d) dane osobowe osób, które pozyskane zostały przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klientów wskazanych w lit. a-b (np. dane kontrahentów Klienta)

2) W przypadku danych pozyskiwanych przez Kancelarię w sposób innych niż bezpośrednio od osoby, której dotyczą (np. dane pracowników lub kontrahentów Klienta albo dostawcy usług, dane osobowe pozyskiwane w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej), Kancelaria przetwarza dane osobowe zaliczane się do tzw. zwykłych danych osobowych i są to: imię, nazwisko, stanowisko pracy. W zależności od rodzaju świadczonej usługi Kancelaria może przetwarzać również następujące dane takie jak: numer telefonu, adres zamieszkania, adres od korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, NIP, data urodzenia, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, życiorysu zawodowego, sytuacji rodzinnej.

3) W przypadku danych pochodzących bezpośrednio od osoby, której dotyczą z uwagi na różnoraki charakter świadczonych usług pomocy prawnej przetwarzane są różnego rodzaju dane, których charakter uzależniony jest od przedmiotu i zakresu zlecenia. Do takich danych osobowych zalicza się w szczególności dane osobowe o których mowa w ppkt. 2). Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię może obejmować również dane osobowe o których mowa w art. 9 RODO na przykład: o charakterze genetycznym odnoszące się do cech genetycznych osoby, dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe (dane osobowe szczególnej kategorii).

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe  których mowa w pkt. 2 przetwarzane są w następujących celach i na poniżej wskazanej podstawie prawnej: 

  1) W celu niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Klientów Kancelarii, w tym w szczególności w celu świadczenia usług pomocy prawnej tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO.

  2) W celu niezbędnym dla prawidłowej realizacji umów z dostawcami usług świadczonych na rzecz Kancelarii tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,

  3) W celu wykonywania ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających w przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa podatkowego, administracyjnego tj. w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  4) W celu związanym z istnieniem po stronie Kancelarii prawnie uzasadnionych interesów tj. dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z zawieranych umów oraz świadczonych usług, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również prawnie uzasadnionych interesów Klientów Kancelarii w sytuacji, w których ich interes związany z ochroną jego praw i wolności jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą tj. w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Informujemy, że podanie przez Klientów Kancelarii danych osobowych o których mowa jest w zakresie danych o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1, 2 4, dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranych z Kancelarią umów lub świadczenia usług pomocy prawnej. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane jest realizacją przez Kancelarię obowiązków wynikających w przepisów prawa powszechnie obowiązującego podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych 

Informujemy, że dane osobowe o których mowa w pkt. 2 przekazywane są określonym odbiorcom tych danych do których zalicza się:

  1) podmioty współpracujące z Kancelarią w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności księgowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, informatycznych, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, jak również współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych,

  2) organy oraz instytucje publiczne na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym organy wymiaru sprawiedliwości i sądy, organy podatkowe.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez następujące okresy i jednostki czasu:

1) Czas niezbędny dla realizacji zawieranej z Kancelarią umowy oraz świadczenia przez lub na rzecz Kancelarii usług,

2) Okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię w ramach świadczonych usług,

3) Po realizacji o której mowa w ppkt. 1) przez okres przez który biegnie termin przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją danej umowy lub usługi, lub pojawić się mogą takie roszczenia,

4) Czas związany z nałożonymi na Kancelarię przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązkami archiwizacji danych osobowych związanych np. z przepisami podatkowymi.

 

7. Uprawnienia osoby, której dane osobowe dotyczą. 

1) Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych przysługują Państwu w związku z powyższym następujące uprawnienia:

   a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,

   b) prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych,

   c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   d) prawo do przenoszenia danych osobowych.

2) Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych o których mowa w 2 ppkt. 4. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po stronie Kancelarii lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz dotyczy danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

3) Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargido właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4) Z uwagi na przetwarzanie przez nas danych osobowych w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informuje, że w zakresie o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 5) i 6) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Dodatkowe informacje 

1) Informujemy, że dane osobowe o których mowa w pkt. 2 nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

2) Informujemy, że Kancelaria nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

3) W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie. Kancelaria udzieli Państwu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

4) Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez Kancelarię aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 II. Zasady korzystania z tzw. plików Cookies, wtyczki portali społecznościowych

 

1. Zasady korzystania i stosowania tzw. plików Cookies i ich rodzaje

1) Kancelaria pozostaje właścicielem/abonentem domeny verba-legis.pl i zlokalizowanej na niej strony internetowej (serwisu www.verba-legis.pl).

2) Kancelaria nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   a) dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te ułatwiają korzystanie z funkcji stron internetowych i pozwalają na dostosowanie jej funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb;

   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   c) wyświetlania stron internetowych w sposób prawidłowy

5) Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

   a) sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   b) stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia

   c) podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. map umieszczanych w Portalu) współpracujących z Kancelarią. 

 

2. Możliwość modyfikacji zasad korzystania z plików Cookies 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Użytkownicy takiego oprogramowania mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronie internetowej Kancelarii.

 

3. Zasady korzystania z portali społecznościach poprzez tzw. wtyczki (plug-in)

1) Kancelaria umieszcza na swojej stronie internetowej „wtyczki” (plug-in) do portali i serwisów społecznościachtypu Facebook, YouTube, Twitter.

2) Skorzystanie z dostępnej na stronie internetowej Kancelarii wtyczki umożliwia rozpoczęcie korzystania z usług portali społecznościach oraz zapoznawania się z treściami umieszczanymi na tych portalach przez Kancelarię w ramach swojego fan page’s lub konta.

3) Zasady korzystania z umieszczonych na stronie internetowej „wtyczek” (plug-in) portali i serwisów społecznościach oraz korzystania z tych portali i serwisów społecznościach określa podmiot świadczący usługi związane z korzystaniem z takich portali lub serwisów.

4) Kancelaria oświadcza, że nie jest podmiotem świadczącym usługę „wtyczkek” (plug-in) i w związku z tym nie uzyskuje żadnych informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów świadczących takie usługi.

 

Informujemy, iż calem dołożenia wszelkich starań mających na celu poinformowanie Państwa o stosowanej przez Kancelarię polityce prywatności niniejszy dokument na stałe zamieszczony został na stronie internetowej Kancelarii pod adresem www.verba-legis.pl oraz dostępny pozostaje w siedzibie Kancelarii.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.