NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZnYCH OPUBLIKOWANE W dzIENNIKU USTAW

 

W dniu 24 października 2019 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. poz. 2019) oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. –  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020). Publikacja ta jest efektem wielomiesięcznych prac oraz procesu legislacyjnego, zmierzających do wprowadzenia nowej regulacji w zakresie zamówień publicznych. Nowa ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Twórcy rządowego projektu ustawy prawo zamówień publicznych w uzasadnieniu projektu wskazują, że potrzeba przygotowania nowego kompleksowego i spójnego Prawa zamówień publicznych wynika z faktu, iż dotychczas obowiązująca ustawa z dnia z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) uchwalona była w zupełnie innych realiach gospodarczych oraz otoczeniu prawnym, a ponadto z faktu wprowadzania  do niej  licznych zmian na skutek transpozycji dyrektyw unijnych oraz pozostałych zmian mających na celu dostosowywanie prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej.

Według autorów projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, jej celem  jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Tworząc nowe prawo zamówień publicznych, położono szczególny nacisk m. in.: na wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa, zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych, uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców, uproszczenie procedur w postępowaniach klasycznych i postępowaniach unijnych,  zrównoważenie stron w zawieranych umowach, usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO, usprawnienie systemu kontroli, wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Nowa ustawa zawiera 623 przepisy i jest zupełnie odmiennie usystematyzowana niż jej wciąż obowiązująca poprzedniczka. Podmioty, które będą jej odbiorcami, będą musiały zmierzyć się z nową nomenklaturą, częściowo przejętą z dotychczasowej praktyki, stosowanej w literaturze przedmiotu i orzecznictwie. Struktura ustawy również jest odmienna od dotychczasowej. Przede wszystkim ma wydzieloną część dotyczącą przepisów ogólnych, mających zastosowanie we wszystkich rodzajach i trybach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oraz części szczególne, poświęcone poszczególnym postępowaniom. Poszczególne działy zostały podzielone na mniejsze i bardziej czytelne podrozdziały.

Ogólna ocena dokonanych zmian wydaje się pozytywna, natomiast dopiero praktyka stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zweryfikuje jej właściwą wartość.  

Autor: Katarzyna Młodecka

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.